BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC QUẢN LƯ DƯỢC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 158/QĐ-QLD  
 

Hà nội, ngày  02 tháng   11 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH

Của Cục Trưởng cục Quản lư dược Việt nam

Về việc huỷ số đăng kư của thuốc

Cục Trưởng cục Quản lư dược Việt nam

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, văn pḥng, thanh tra Bộ Y tế;

- Căn cứ qui chế đăng kư thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-Căn cứ văn thư ngày 15/8/2004 của công ty Merck Santé về việc công ty ngừng việc sản xuất thuốc Terpine Gonnon  với số đăng kư VN-4799-00.

- Theo đề nghị của Pḥng Đăng kư thuốc và mỹ phẩm-Cục Quản lư Dược Việt Nam.

 

Quyết định

 

Điều 1 : Huỷ số đăng kư của thuốc sau khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam:

Terpine Gonnon, viên nén bao, hộp 2 vỉ x 25 viên, SĐK: VN-4799-00

Do công ty Merck Sante S.A.S - France đăng kư  và công ty Lipha SA-France sản xuất  
Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày kư ban hành.
Điều 3 : Giám đốc cơ sở có thuốc nói tại Điều 1, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương, các đơn vị kinh doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

-PGS.TS Trần Thị Trung Chiến BT (để b/c)

-Thanh tra Bộ Y tế

-Vụ pháp chế -BYT

-Vụ Điều trị.

 - Viện Kiểm nghiệm, Phân Viện KN

- Các bênh viện, Viện có giường bệnh  trực thuộc Bộ Y tế

- Tổng công ty dược Việt Nam

- Sở y tế các tỉnh, thành phố

- Cơ sở có thuốc nói tại điều 1

- Cục Quân y Bộ Quốc pḥng  

- Cục Y tế - Bộ Công an

- Sở y tế - Bộ GTVT

- Các pḥng trong Cục QLD, Lưu VT.