BỘ Y TẾ

Số 04/2008/QĐ-BYT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng02 năm 2008

 
Quyết định

về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

 

Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/ NĐ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lư khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

 

Quyết định:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú”.

Điều 2. Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Băi bỏ Quyết định số 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh văn pḥng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lư khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lư Dược, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Hiệu trưởng các trường đào tạo cán bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
                                                            

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn pḥng Chính phủ (Webside CP,  

  Pḥng Công báo);

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn pḥng PCMT- Bộ Công an;

- Các Vụ, Cục, Văn pḥng, Thanh tra-BYT;

- Cục Quân Y, Cục Y tế - Bộ Công An;

-  Website Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, KCB.

 

KT. Bộ trưởng

Thứ trưởng

 

  

 

Nguyễn Thị Xuyên

Tệp đính kèm:

Hướng dẫn thực hiện Quy chế kê đơn thuốc

Quy chế Kê đơn thuốc

Phụ luc 1: Đơn thuốc

Phụ lục 2: Gốc đơn thuốc

Phụ lục 3: Hướng dẫn phụ lục 2

Phụ luc 4: Sổ điều trị bệnh mạn tính (hướng dẫn)

Phụ lục 5: Sổ khám bệnh

Phụ lục 6: Biên bản nhận thuốc gây nghiện do người nhà ngựi bệnh nộp lại

Phụ lục 7: Báo cáo t́nh h́nh thực hiện