MEDIC.COM.VN

Website thông tin Trung Tâm Y Khoa MEDIC - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc: BS. PHAN THANH HẢI

254 Hoà Hảo Q10 TP Hồ Chí Minh Phone:  84-8-8357284 FAX: 84-8-8352543 Email: medic@hcm.vnn.vn   Enghlish / Vietnam

HomePage Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu Tin học  Chi nhánh Tham vấn Hướng dẫn

Danh Mục - bảng giá Xét Nghiệm

Tên Xét Nghiệm Giá

Sinh Hóa

GLUCOSE

KETON

OGTT

LIPID - TOTAL

CHOLESTEROL-TOTAL

HDL - CHOLESTEROL

LDL - CHOLESTEROL

VLDL - CHOLESTEROL

TRIGLYCERID

TROPONIN - I

MYOGLOBIN

HOMOCYSTEINE

LIPOPROTEIN A

APO - A

APO - B

CPK

CPKMB

LDH

CREATININE (Máu/NT)

UREA (Máu/NT)

BUN (Máu/NT)

CREATININE CLEARANCE

UREA CLEARANCE

BILIRUBIN (T - D - I)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

GGT

PROTEIN - Total

ALBUMIN

GLOBULIN

ALKALIN PHOSPHATASE

TEST GROS

MACLAGAN

URIC ACID (Máu/NT)

PHOSPHO (Máu/NT)

S3/4T HUYếT THANH

TRANSFERRIN

CERULOPLASMINE

AMYLASE (Máu/NT)

ACID PHOSPHATASE

 

7 000

7 000

100 000

10 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

100 000

75 000

75 000

40 000

50 000

50 000

12 000

15 000

12 000

7 000

7 000

7 000

30 000

30 000

12 000

7 000

7 000

12 000

7 000

7 000

5 000

10 000

10 000

10 000

12 000

7 000

20 000

50 000

75 000

15 000

30 000

Huyết Học

NGFL (C.B.C)

Tốc Ðộ L3/4NG Máu (ESR)

KSTSR (MALARIA)

Nhóm Máu (ABO)

Nhóm Máu (Rh)

TS - TC

HEMOGLOBIN - F

HEMOGLOBIN - S

HEMOGLOBIN - A2

HEMOGLOBIN - A1C

 

25 000

7 000

10 000

20 000

30 000

5 000

70 000

70 000

70 000

60 000

Ðông Máu

PROTHROMBINTIME (PT,TQ)

TCK (APPT)

FIBRINOGEN

THROMBO TEST

FDP (Plasma)

D-DIMER (Plasma)

ION Ðồ (Na,K,Ca,Cl)

Na

K

Ca

Cl

Mg

Dự Trử Kiềm (RA)

Khí Máu Ðộng Mạch

Ðiện Di Ðạm (Máu/NT)

 

10 000

10 000

15 000

50 000

50 000

60 000

28 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

70 000

40 000

Các Chất Tiết

Tổng PT Nước Tiểu

Ðạm Niệu 24h

MICROALBUMIN/NT24h

Cặn ADDIS

Tìm BK/NT

KSTÐR/Phân

Máu ẩn Phân

Tìm BK/Ðàm

Tinh Trùng Ðồ

Soi Tươi Tìm Nấm

 

15 000

20 000

25 000

10 000

10 000

5 000

40 000

10 000

50 000

10 000

HTCÐ Giun Sán

FILARIASIS

TOXOCARA

CYSTICERCOSE

GNATHOSTOMA

STRONGYLOIDES

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

Tên Xét Nghiệm Giá

Vi Sinh

Cấy (NT,Ph(c)n,Ðàm) - KSÐ

Cấy (Mủ,Máu,Dịch) - KSÐ

Cấy Nấm - KSÐ

Cấy Ðàm Tìm VT Lao

 

50 000

50 000

250 000

175 000

HORMONES

17 KETOSTEROID/NT24h

17 OH Corticosteroid/NT24h

CATECHOLAMINE/NT24h

T3

T4

TSH

F T3

F T4

ANTI MICROSOMAL

LH

FSH

PROLACTIN

ESTRADIOL

ALDOSTEROL

PROGESTERONE

TESTOSTERONE

CORTISOL(Máu/NT)

INSULIN

DHEA SO4

h.G.H

 

100 000

100 000

100 000

40 000

40 000

40 000

50 000

40 000

50 000

60 000

60 000

60 000

60 000

75 000

60 000

60 000

70 000

60 000

70 000

100 000

Dấu ấn Ung Thư

AFP

CEA

PSA -Total

P.A.P

BETA HCG (Máu/NT)-ÐL

BETA HCG (NT)-ÐT

B.T.A (K.Bàng quang)

THYROGLOBULIN

BETA 2 MICROGLOBULIN

CA - 125

CA - 13.5

CA -19-9

SCC

 

40 000

60 000

70 000

70 000

60 000

15 000

100 000

60 000

60 000

85 000

85 000

85 000

100 000

Bệnh Siêu Vi

HAV - Total

HAV - IgM

HBsAg

Anti HBs

HbeAg

Anti Hbe

Anti HBc - Total

Anti HBc - IgM

Anti HCV

HDVAg

Anti HDV - IgM

Anti HDV - IgG

Anti HEV (IgM,IgG)

CMV-IgM

CMV-IgG

EBV - IgM

EBV - IgG

HIV

DENDUE (IgM,IgG)

 

80 000

80 000

30 000

50 000

60 000

60 000

60 000

60 000

80 000

70 000

70 000

70 000

80 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

75 000

Sinh Học Phân Tử

HBV DNA

HBV b.DNA

HCV-RNA

HCV-b.RNA

HCV-SEROTYPE

M.TB - RNA

 

200 000

400 000

400 000

600 000

400 000

150 000

Chất Gây Nghiện

HEROIN

MORPHIN

COCAIN

METHAMPHETAMINE

MAJIJUANA

DIAZEPAM

COTININ(Nicotin)/Máu,NT

 

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Các XN Khác

CHLAMYDIA (IgG,IgM)

M. Pneumoniae-IgM

DPD/NT

HP TEST - IgM

HP TEST - IgG

SERO AMIBE

CANDIDA -IgM

CANDIDA -IgG

ASPERGILLUS -IgM

ASPERGILLUS -IgG

CRYPTOCOCCUS

TOXO -IgM

TOXO -IgG

RUBELLA -IgM

RUBELLA -IgG

BRUCELOSE

IgA

IgG

IgM

IgE

VITAMIN B12

FERRITIN

FOLATE

ALA

DIGOXIN

AMONIAC(Máu/NT)

THEOPHYLINE

CYCLOSPORINE

C3

C4

ANA TEST

LE CELL

MNI

CRP

RF

ASO

WAALER ROSE

VDRL

TPHA

R.P.R

SYPHYLIS (ELISA)

WIDAL TEST

Phân Tích Sạn

Viêm Não Nhật Bản

P.falciparum (EIA)

 

50 000

50 000

90 000

40 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

60 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

100 000

100 000

60 000

100 000

100 000

100 000

25 000

75 000

200 000

30 000

30 000

35 000

10 000

50 000

20 000

20 000

20 000

15 000

15 000

25 000

15 000

50 000

30 000

50 000

75 000

50 000


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Ḥa Hảo Q 10 TP HỒ Chí Minh - ĐT 84-8-8357284 FAX: 84-8-8352543 Email: medic@hcm.vnn.vn